Reforma Ustawy: Prawo Przedsiębiorców 2018 w Polsce


NOWA POLSKA KONSTYTUCJA BIZNESU

 

26 stycznia 2018 Sejm RP przyjął najważniejszą ustawę wchodzącą w skład Konstytucji Biznesu-Prawo Przedsiębiorców. Zastąpi ona dotychczasową Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004r.   

 

 

5 NOWYCH PRZEPISÓW 2018, KTÓRE NALEŻY ZNAĆ

 

Konstytucję Biznesu tworzą następujące Ustawy:

 1. Prawo przedsiębiorców
 2. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu”,
 3. Ustawa  o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców,
 4. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 5. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

GŁÓWNE NOWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W POLSCE

 

Oto najważniejsze zmiany dotyczące przedsiębiorców po pakietu ustaw Konstytucja Biznesu w Polsce: 

 

ZMIANY W RELACJACH PRZEDSIĘBIORCA – URZĘDNIK

 

 1.        Zastosowanie będzie miała zasada co nie jest prawnie zabronione, jest dozwolone.
 2. Przedsiębiorca będzie miał wolność prowadzenia działalności a  limitem jego działalności będzie nie łamanie obowiązujących przepisów. 

 3.        Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy.
 4. Oznacza to, że przedsiębiorca nie będzie zobowiązany udowodnić swojej uczniwości. Jeżeli będą istniały wątpliwości w konkretnych przypadkach, sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy.

 5.        Przyjazna interpretacja przepisów.
 6. Jeżeli przepisy nie będą jasne, ich rozstrzygnięcię odbędzie się na korzyść przedsiębiorcy. 

 7.        Zasada proporcjonalności.
 8. Urząd nie będzie już mógł nałożyć kar, które są niezusadanionym obciążeniem dla przedsiębiorcy. Kolejną nowością jest wprowadzenie zasady, że Urząd nie będzie mógł żądać od przedsiębiorcy dokumentów, które już posiada. 

 9.        Powołanie Rzecznika dla MSP.
 10. (dla małych i średnich przedsiębiorców). Zadaniem rzecznika, apolitycznego i powoływanego na 6-letnią kadencję będzie wnioskowanie do ministrów o wyjaśnienie najtrudniejszych przepisów, stanie na straży przestrzegania praw przedsiębiorców, opiniowanie istotnych dla nich aktów prawnych. 

 

PAKIET STARTOWY PRZY ZAKŁADANIU FIRMY

 

Konstytucja Biznesu przewiduje dwa ułatwienia dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą- 

1.        Działalność nierejestrową 

Dzięki Konstytucji Biznesu wprowadzona zostaje tzw. działalność nierejestrowa. Nie trzeba będzie zakładać firmy jeżeli prowadzi się działalność na niewielką skalę osiągając mniej niż połowa minimalnego wynagrodzenia. Od takich przychodów nie zapłacimy także składki ZUS, gdyż nie będziemy podlegali obowiązkowi rejestracji. Od działalności nierejestrowej zapłacimy podatek dochodowy naliczony na zasadach ogólnych.

2.        6 Miesięcy zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne

Przedsiębiorca rozpoczynajcy działalność będzie miał 6 miesięcy na zgłoszenie się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Do tej pory miał na to 7 dni. Po okresie pierwszych 6 miesięcy, przez 2 kolejne lata będzie mógł skorzystać z tzw. małego ZUS-u. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej, którą należy opłacać. Będzie można ją odliczyć od podatku.

 

ZAWIESZANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Dzięki wprowadzonym zmianom, także przedsiębiorca zatrudniający pracowników będzie mógł zawiesić działalność gospodarczą. Okres zawieszenia może być dłuższy niż 24 miesiące. Można też wnioskować o zawieszenie działalności na czas nieokreślony. Kiedy minie termin zawieszenia, przedsiębiorca, który nie złoży na czas wniosku o odwieszenie, nie będzie już wykreślany z rejestru, jak odbywało się to do tej pory. Kiedy upłynie termin zawieszenia, działalność zostanie wznowiona automatycznie.   

 

DZIAŁALNOŚĆ REGLAMENTOWANA

 

Uporządkowany zostanie również katalog form działalności reglamentowanej. Bez zmian pozostaną trzy podstawowe formy tych działalności:

1. koncesja

2. zezwolenie

3. rejestr działalności regulowanej.

W przypadku zezwoleń stosowana będzie zasada, że wydawane one będą wtedy, kiedy przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, nie może ono natomiast mieć charakteru uznaniowego.

 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

 

Dotychczas regulacje prawne dotyczące przedsiębiorców zagranicznych obecnych w Polsce znajdowały się w trzech różnych regulacjach prawnych, niektóre z nich były niespójne. Wraz z uchwaleniem Konstytucji Biznesu, wszystkie te normy znajdą się w jednym dokumencie  (ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.)

 

WESZŁO W ŻYCIE

 

Cały pakiet ustaw Konstytucja Biznesu ma wejść w życie 1 marca 2018 r. Ulgi przez nią wprowadzone, takie jak np. Pakiet na start będą obowiązywać od 31 marca 2018r.